"Seuraavassa alustavia ideoita ja ehdotuksia toimintasuunnitelman työstämisen pohjaksi

- Jokainen lukee valitsemansa kirjan itsenäisesti ja valmistelee sen perusteella action learning –menetelmää käsittelevän esityksen lukupiiripalaveriin.

- Kaikki kirjojen pohjalta tehdyt esitykset pidetään yhdessä pidemmässä lukupiiripalaverissa (aikataulun sopiminen helpompaa, muilta paikkakunnilta tarvitsee tulla vain yhteen palaveriin) .

- Lukemista voisi aktivoida säännöllisillä kahdenkeskisillä sparraus/coachingkeskusteluilla. Keskustelut toteutetaan niin, että sparraaja ottaa säännöllisin välein yhteyttä lukijaan ja kyselee, mitä mielenkiintoista kirjasta on edellisen keskustelun jälkeen löytynyt. Keskustelijat ketjutetaan niin, että ensimmäinen sparraa toista, toinen sparraa kolmatta, kolmas neljättä ja ketjun viimeinen ensimmäistä. Näin sparraaja voisi aina keskittyä kyselemään ja kuuntelemaan lukijaa. Sparraajat voisivat myös tehdä yhteenvetoja keskusteluissa esiin tulleista mielenkiintoisista asioista ja kysymyksistä ja antaa ne tiedoksi lukupiirin muillekin jäsenille sähköpostilla tai wikin välityksellä jokaisen keskustelun jälkeen.

- Samaa kirjaa lukevat voivat pitää yhteyttä lukemisen aikana, keskustella kirjasta ja valmistella yhteisen esityksen kirjan pohjalta lukupiiripalaveriin." Tämä Karin esittämä toimintatapa vaikuttaa tosi hyvältä. Omalta osaltani aikataulu on alkuvuodesta erittäin tiukka. Siirtäisin aloitusta pari kuukautta eteenpäin, mutta miten te muut? Kari lukenee samaa kirjaa kuin minä, joten voinemme vaihtaa ajatuksia, ehdotelkaahan muutkin, miten edetään. Tuire

Ideoita, ehdotuksia ja kysymyksiä lukupiirin toiminnan suunnittelun pohjaksi.


Aloita klikkaamalla Edit this page -painiketta. Siirrä kursori haluammasi kohtaat sivulla. Kirjoita ja klikkaa lopuksi Save -painiketta. Tyhjiä rivejä saat haluamaasi kohtaan siirtämällä kursorin siihen ja painamalla näppäimistön enter -nappulaa. Voit vastata aikaisemmin esitettyihin kysymyksiin tai aloittaa uuden aiheen tai kysymyksen käsittelyn.


Lukupiirissä kaikki voivat lukea saman kirjan, kaikilla voi olla luettavana eri kirja tai kirjoja voidaan lukea pareittain tai pienryhmissä. Mikä sinusta tuntuisi hyvältä ja sinulle sopivalta vaihtoehdolta?

- Saman kirjan lukeminen yhden tai parin henkilön kanssa olisi minusta hyvä vaihtoehto. Tällöin voisimmme lukea kirjaa "samaan tahtiin" ja keskustella siitä säännöllisin välein lukemisen aikana. Toisaalta lukpiirissä on niin paljon jäseniä, että tälläkin tavalla tulee varnasti hyödynnettyä useampia kirjoja.


Kirjojen esittelyt ja keskustelut niiden pohjalta voidaan toteuttaa säännöllisin välein järjestettävissä lyhyemmissä palavereissa, joissa esitelläään 1...2 kirjaa/palaveri. Vaihtoehtoisesti esittelyt ja keskustelut voidaan toteuttaa yhdessä pidemmässä seminaarissa. Esimerkiksi päivän mittaisessa seminaarissa voidaan varmaankin käsitellä 4...6 kirjaa. Mikä olisi hyvä ratkaisu sinun kannaltasi?

- Kombinaatio voisi toimia niin, että kokoonnutaan säännöllisin välein lyhyempiin palavereihin, joissa jokainen kertoo mitä mielenkiintoista on edellisen palaverin jälkeen omasta kirjastaan löytänyt. Tässä toteutustavassa kirjoja luettaisiin pala kerrallaan. Jos palaverit olisivat esimerkiksi kuukauden välein, voisi tavoitteena olla 20...40 sivun lukeminen ennen jokaista palaveria. Sitten, kun kirjat on näin vaiheittain luettu, voisimme harkita pidempää seminaaria, jossa esiteltäisiin yhteenvedot kirjoista ja/tai käsiteltäisiin valittuja teemoja useamman kirjan pohjalta.

- Säännölliset parin tunnin lukupiiripalaverit tukisivat lukemista ja luettujen asioiden reflektointia. Luetuista asioista pääsisi keskustelemaan pala kerrallaan. Samalla kuulisi, mitä toiset ovat siihen mennessä löytäneet omasta kirjastaan. Kirjaesittely olisi tällaisen prosessin jälkeen helpompi tehdä ja todennäköisesti laadultaan parempi.Minkälaisia lukupiiripalavereita haluaisit? Mikä olisi niiden sopiva aloitusaika ja kesto?

- Lyhyiden lukupiiripalaverin kesto voisi olla 2...4 tuntia. Minulle sopisivat esimerkiksi 9-12, 13-16 tai 16-19. Loppuseminaari voisi olla päivän mittainen.Millä tavoin lukijan toivotaan esittelevän kirjan antia?


- Eri lukijat kiinnittävät todennäköisesti huomiota hieman eri asioihin ja tulkitsevat niitä eri tavoin. Tämän takia voisi olla hyödyllistä, että saman kirjan lukisi vähintään pari henkilöä. Kirjoittaminen on hyvä oppimismenetelmä, joten esitettävien asioiden kirjoittamisesta olisi hyötyä myös itselle.

- Kirjallisen tuotoksen tekeminen voisi olla toivomus, mutta peruskuvioon riittäisi milenkiintoisten asioiden esittely suullisesti lukupiirin palavereissa.


Muita näkemyksiä, kommentteja, ideoita ja kysymyksiä:

- Minkälaisia osanottajien toimintaa ohjaavia pelisääntöjä lukupiirillä olisi hyvä olla?