Esiteltävä kirja - Battley, S., Coached to lead - How to Achieve Extraordinary Results with an Executive Coach, 2006

Kirjareferaatin perusversion tekijä: Reija Rantala.

YLEISTÄ: Kirja on asiakkaan opas johtajille ja sponsoreille, ”Ensimmäinen kuluttajan opas Executive Coachingiin” . Se neuvoo, miten tehdä fiksuja coaching-päätöksiä yrityksissä ja kertoo, miten räätälöity coaching voi edesauttaa menestystä nopeasti muuttuvassa ja kilpaillussa liiketoimintaympäristössä. Siinä myös korostetaan, miten paljon voi coachingilla parantaa ylimmän johdon suorituksia verrattuna esim. koulutukseen. Kirja sisältää parhaita käytäntöjä, vastauksia ja toimintamalleja, toimivia tsekkilistoja, kuvauksia kirjoittajan omista coachaustilanteista, suuryritysten johtajien haastatteluja ja suurten ajattelijoiden lausahduksia. Coaching-metodeja siinä on käsitelty vain lyhyesti.
KIRJOITTAJA:Susan Battley, PsyD, PhD, is a leadership psychologist and author with more than two decades of experience advising senior executives, management teams, and high performance organizations. She is an expert in executive and organization effectiveness, including CEO behavior, talent strategy and management, and organizational change. An internationally recognized behavioral scientist, Dr. Battley has a proven track record of designing and implementing customized, results-oriented programs that leverage a senior executive's or leadership team's untapped potential for performance excellence. She has worked with Fortune 500 CEOs, university presidents, world-class technical professionals, and public and association.”
MIKSI VALITSIN TÄMÄN KIRJAN? Koska se on suunnattu johtajille, HR-johdolle ja muille sponsoreille; siinä on selkeä rakenne; se on tehty liikkeenjohdolle tutulla kielellä ja ajatusmalleilla; siinä korostetaan tavoitteiden asetantaa ja tulosten mittausta; kirjoittajalla on pitkä kokemus Executive Coachingista .
KIRJAN SISÄLTÖ:
1. 10 myyttiä Executive Coachingista. Murretaan tyypillisiä coachingiin liittyviä ennakkokäsityksiä, kuten että ”Menestyvät ihmiset eivät tarvitse coachia” tai ”Minulla on jo nyt se feed-back toiminnastani, jota tarvitsen” tai ”Coaching pitäisi jättää viimeiseksi oljenkorreksi ratkaista ongelma” tai ”Executive Coachingin” tulokset eivät ole mitattavissa”.
2. Onko Executive Coaching se, mitä tarvitset? 10 kysymystä asiakkaalle ja sponsorille coaching-päätöstä mietittäessä . Kuvataan sponsorille niitä asiakkaan ominaisuuksia ja tilannetekijöitä, jotka auttavat ennakoimaan coachingista saatavaa tulosta. Hyvän coaching-kandidaatin ominaisuudet ovat: avoin mieli, innokas oppija, sinnikäs & tavoite-orientoitunut, avoin palautteelle . Coaching -valmius = henkilökohtainen motivaatio + aika + raha, eli on oltava halu kehittyä juuri nyt ja prosessiin pitää pystyä varaamaan tarpeeksi aikaa .
3. Miten valitset itsellesi täydellisen coachin? Yksilöi coaching-tavoitteesi → Yksilöi mieltymyksesi → Rakenna täydellisen coachin profiili → Etsi kandidaatteja → Evaluoi kandidaatit → Valitse coachisi. Liitteenä on coachin evaluointikaavake. Evaluointitapaaminen tulee tehdä aina henkilökohtaisesti (paitsi jos on tilaamassa pelkästään tele-coachingia). Kerrotaan myös, milloin punaisen lipun pitää syttyä, eli epäpätevän coachin tunnusmerkkejä.
4. Sopimusehdot. Check list, mallisopimuksia, erot työnantajan maksaman ja itse maksetun sopimuksen välillä, luottamuksellisuus, tietojen siirto jne.
5. 5-portainen Coaching-malli. Määritä tavoitteet (Define) → Analysoi tilanne (Assess) → Tee suunnitelma (Plan) → Toteuta se (Act) → Arvioi tulokset (Review)
6. Nykytilan analysoinnista menestykseen. Älä luule, että tunnet itsesi ja nykytilanteesi jo tarpeeksi hyvin! Nykytilan analyysi (360): haastattelut, mielipidemittaukset, suora tarkkailu, persoonallisuustestit, toimenkuvaukset ja palautteet, muut asiakirjat. Suurin hyöty analyysistä on itsetuntemuksen kasvu: tiedostetaan omat vahvuudet, rajoitteet ja sokeat pisteet.
7. ”Tehopakkaus” –toimintasuunnitelma. On taktinen, konkreettinen ja yhteinen coachisi kanssa. On SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-based). Suunnitelman komponentit: Tavoite, hyödyt, esteet, ratkaisut esteisiin, toimenpiteet, edistymisen mittarit, muutospartnerit ja määräajat. Hyvin tehty suunnitelma lisää innostusta ja nostaa sitoutumista: tavoitteet tulevat siinä ’todeksi’, se on linkki arvioinnin ja toteutuksen välillä, se antaa suunnan ja rakenteen, varmistaa yhteisen tiekartan ja ”lataa motivaatiopumpun”.
8. Toiminta ja vaikutus. Coach on virranlataajasi: hän nopeuttaa oppimistasi, auttaa säilyttämään fokuksen, kertoo aina totuuden (ei taka-ajatuksia / kätkettyjä agendoja), huolehtii tavoitteellisuuden säilymisestä ja vahvistaa motivaatiotasi. Coach on katalyytti oppimisprosessissasi. Kuvataan coaching -metodeja ja –tekniikoita, annetaan vinkkejä istuntoihin jne. Kerrotaan oppimisesta ja vanhoista tavoista poisoppimisesta sekä näiden välille jäävästä nollatilasta, joka kirjoittajan mukaan on yksi suurimmista haasteista coachin ja asiakkaan välisessä kanssakäymisessä.
9. Tulosten tarkastelu. Kun tavoitteet on tehty huolella, tulosten mitattavuus helpottuu. Mittareita ovat: Henkilökohtainen tyytyväisyys (subjektiivinen, ”Saavutitko jotain tärkeää?”), oppiminen (subjektiivinen: Mitä uusia näkemyksiä ja oppia sait?), vaikutus käytännön työhön ( Miten olet soveltanut oppimaasi työssäsi?), vaikutus tulokseen (Mitä seurauksia tästä on ollut työllesi?) ja investoinnin tuotto (ROI). Kirjoittaja suosittelee myös ottamaan kolmannen osapuolen palautteen tuloksista aina, kun se on mahdollista. Liitteenä coachin toiminnan arviointilomake.
10. Arkaluontoisia ja hankalia coaching-tilanteita. Kirjoittaja antaa vastauksia coachingin käyttöön ja coaching-suhteeseen liittyviin erityiskysymyksiin, kuten esim. ”Miten voisin perustella coachin käyttöä huonossa taloustilanteessa? tai ”Jos en voi itse valita omaa coachiani?” tai ”Pitäisikö kertoa firman maksamalle coachille, että olen vaihtamassa työpaikkaa?” tai ”Sisäinen coachini on ylennetty HR-osastolla. Miten kertoa, etten enää tunne oloani mukavaksi työskennellä hänen kanssaan?” tai ”Milloin minun tulisi harkita coaching-suhteen irtisanomista?”.
11. Ohjeita coachattavan esimiehille ja sponsoreille. Vastauksia tilanteisiin, kuten ”Miten otan alaiseni kanssa esille coachin tarpeen?”, ”Miten minun lähiesimiehenä tulisi myötävaikuttaa coaching-prosesissa?”, ”Olisiko minun oma hyvä coachini sopiva myös alaiselleni?”, ”Entä jos ulkopuolinen coach kuulee alaiseltani sellaisia arkaluontoisia asioita yhtiöstämme, joita edes minä itse en tiedä?”
KIRJAN ANTI: Johtajalle kirja antaa eväitä miettiä, olisiko coaching juuri minun juttuni ja keinoja optimoida coaching-työskentelyä ja siitä saatavia tuloksia. HR-väelle ja muille sponsoreille kirja tarjoaa ohjeita tukemaan ostopäätöstä ja kuvaa sponsorin roolia ja merkitystä coaching-prosessissa. Coachille kirja antaa asiakasnäkökulman, johon voi peilata omaa palveluaan. Kirja on kirjoitettu liike-elämän kielellä ja siinä korostetaan tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta, hyötyjen mitattavuutta jne. Tällä tavoin käsittelemällä coaching-investoinnin läpimenoa firmoissa voinee edesauttaa. Tosin Return on Investment -tason hyötyjä lienee silti vaikea todentaa vedenpitävästi. Kirja on rakennettu muistilistoja, kysymys/vastaus -listoja, erillisiä case- ja haastattureferaatteja käyttäen. Se on hyvin selkeä ja helppo luettava. Kysymyksiin on annettu oikeita vastauksia. Coaching-menetelmät kuvattu vain lyhyesti, mikä kuitenkin sopii tähän kirjaan. Ihmisen oppimisprosessi, vanhasta poisoppiminen, turhautuminen 0-tilassa ja coachin rooli oppimisessa on käsitelty maanläheisesti. Itse pidin kirjasta ja voin suositella sitä kuluttajan oppaaksi yritysten päätöksentekijöille ja myös coacheille yritysasiakasnäkökulmaa antamaan.