Coachingia käsittelevän wikijulkaisun sisällön ideointi (aivoriihityöskentelyn periaatteilla)

Coachingin parhaat käytännöt -työnimellä olevan wikijulkaisun sisällysluettelo tehdään tällä sivullä esitettyjen ideoiden ja ehdotusten pohjalta. Sisällysluetteloa työstettäessä ideoita voidaan käyttää sellaisenaan tai niitä voidaan muokata ja niputtaa asiakokonaisuuksiksi.

Ideat voivat koskea hyvinkin pieniä yksityiskohtia tai isompia asiakokonaisuuksia. Toisten esittämiä ideoita voi jatkaa, täydentää tai muunnella. Ideoiden arviointi ja arvostelu wikisivulla on kiellettyä. Sen sijaan Discussion -menettelyssä voi asioita arvioida ja arvostellakin.

Coachingpedian jäsenet voivat kirjoittaa ideat suoraan tälle wikisivulle. Muut voivat lähettää ideoita sähköpostilla Coachingpedian yhtenä organisoijana toimivalle Kari Lahdelle, joka kirjaa ne tälle sivulle.


Ideoita ja ehdotuksia wikijulkaisussa käsiteltäviksi asioiksi:


Mitä coaching on?

Miten coaching, mentorointi, työohjaus ja terapia eroavat toisistaan ja mitä yhteistä niillä on?

Coachingsopimus

Valmentajan kompetenssit

Coachingin etiikka

Valmenuksen tarkoitus ja tavoitteet
- Yleiset tavoitteet
- Tavoitteet erilaisissa valmennustilanteissa

Valmennusprosessin vaiheet
- erilaisia valmennusprosesseja

Valmennuskeskustelut

Esimies alaistensa valmentajana

Kollegat toistensa valmentajina

Coaching kulttuuri - valmentajuus yleisenä ajattelu- ja toimintatapana ryhmässä tai organisaatiossa

Miten asiakas saa parhaan hyödyn valmennuksesta - miten coachattavan kannattaa toimia

Valmennuksen onnistumisen edellytykset - mitä onnistuminen edellyttää organisaatiolta, esimieheltä ja HR:ltä

Virtuaalinen coaching

Ryhmäcoaching