Tälle sivulle on tarkoitus kerätä luettelo coachingia käsittelevistä tutkimuksista. Tutkimustulosten esitelyä varten on jokaiselle tutkimukselle tarkoitus tehdä oma sivu, johon tutkimuksen nimestä olisi linkki. Mikäli tutkimus tai sen esittely on luettavissa internetissä, on siihen erillinen nuolimerkinnällä varustettu linkki. Tutkimuksia ja niiden tuloksia voivat wikisivuilla esitellä ja arvioida sekä tutkimusten tekijät itse että muut tutkimustuloksiin perehtyneet henkilöt.

Tietoa tekeillä olevista tutkimuksista


Ria Parppei viimeistelee väitöskirjaa, joka käsittelee valmentajien ja valmennettavien coaching-kokemuksia valmennettavan itsesäätelykyvyn ja itsensä johtamisen kehittäjänä. Lisensiaatintyössään hän tutki coachingin tavoitteellisuutta ja valmentajien käyttämän coaching-dialogin keinoja tukea henkilökohtaista tavoitteen saavuttamista

Anneli Romana tekee väitöskirjaa, jossa tarkastellaan millaisia kokemuksia esimiehillä on coachingista, mitä siitä opittiin ja millaisia vaikutuksia sillä oli esimiestyöhön.

Ilkka Virolainen tekee väitöskirjaa johdon coachingista. Väitöskirjassaan hän on haastatellut suomalaisia coacheja ja tarkastelee heidän näkemyksiään coachingista.

Sini Jokiniemi tekee tutkimusta aiheesta Coachaava myyntityyli.

Valmiita tutkimuksia


Väitöskirjat

- Mäkirintala, E., Feeling Better, Performing Better? Holistically-Oriented Top Performance and Well-Being (HOPE) - Performance Enhancement and Its Perceived Impacts on Musicians (Paremmin voiden parempaan suoritukseen? Kokonaisvaltaisesti orientoitunut huippusuoritus ja hyvinvointi (HOPE): Esiintymisvalmennus ja sen havaittavat vaikutukset – kohderyhmänä muusikot).

- Parppei, R., Business coaching itsesäätelyn kehitysinterventiona, 2008


Gradut

- Korhonen, J.K., Coaching henkilöstönkehittämisen välineenä. Case: Suomen posti Oyj, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Kauppatieteellinen tiedekunta, Johtaminen ja organisaatiot, 2007


Kandidaatintyöt

- Pitkänen, A., Organisaation sisäinen coaching, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Johtaminen ja organisaatiot, 2008